Tag Archives: : چنگک

نشانه چنگک کشاورزی در گنج یابی

نشانه چنگک کشاورزی در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه چنگک وسیله ایی برای کشاورزی است. باید دنبال مکان های شبیه به خرمن باشید . اگر تخته سنگ صافی باشد، باید با آن نقطه جهت گیری کرد، از طرفی تفاوت های دیگر را نیز باید زیر نظر داشت. نکته بسیار مهم این است که ااکثر گنج ها با هدف قرار دادن تخته سنگ ها پنهان شده اند. ابتدا تخته سنگ ها و زیر آنها را بررسی کنید. اگر این چنین تخته سنگی وجود نداشت ، در آن صورت محل خاکی و یا یک فرو رفته  و یا تپه خاکی کوچکی را بیابید. نشانه چنگک کشاورزی در گنج یابی   احتمال این هست تپه توده ای از سنگ ریزه است. درجه نشانه چنگک مزار یا گنج مربوط  به یک فرمانده بلند مرتبه ( کمتر از شاه ) می باشد. قسمت چوبی نشانه چنگک را اندازه گیری کنید ، …

Read More »
Call Now Button