Tag Archives: ارتقا فلزیا ب

نشانه حفاری گرد در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه حفاری گرد در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه حفاری گرد در گنج یابی و دفینه یابی نشانه های گنج نشانه حکاکی گرد( جوغن ) نشانه حفاری گرد ، از عنصر هایی است که بیان کننده قبر است در گنج یابی ، حکاکی های گرد : هر حکاکی بیان کننده یک مزار است ، معمولا قبر ها در پنج متری حکاکی گرد کاوش می شود. احتمال این هم هست که قبر مورد نظر شما خالی باشد . اگر یک حکاکی گرد بزرگی ( جوغن ) وجود داشته و در اطراف آن حکاکی های کوچکی باشد ، اندازه بین حکاکی بزرگ و حکاکی کوچک اندازه گیری می شود . در جهت حکاکی کوچک ، با در نظر گرفتن هر سانت به منزله یک قدم ، حرکت می کنیم. قبری که در جستجویش هستید در همانجا قرار دارد  . نشانه حکاکی گرد کوچک و باعمق کم ، به معنای مقبره  و حکاکی های بزرگ به معنای انبار زیرزمینی می باشد …

Read More »
Call Now Button